Skip to main content

Universal Music Austria Zaštita privatnosti

Izjava o zaštiti podataka
(Privacy Policy)

Na osnovu sledećih informacija želimo da Vam demonstriramo naš način poslovanja:
· kako se odnosimo prema zaštiti podataka,
· kako štitimo podatke u vezi sa osobom,
· na koji način upotrebljavamo Vaše podatke ukoliko ste nam dozvolili njihovu upotrebu preko usluga koje nudimo (npr. newsletter, nagradne igre, narudžbine),
· kao i da Vaše odobrenje za memorisanje Vaših ličnih
 podataka i njihovu upotrebu u svako doba možete da opozovete.

Naš odnos prema zaštiti podataka
Za nas je zaštita ličnih podataka vrlo ozbiljna tema i obavezujemo se na poštovanje privatnosti svakog lica koje se služi našim internet stranicama. Mi garantujemo da ličnim podacima korisnika naših internet stranica raspolažemo u skladu sa austrijskim Zakonom o zaštiti podataka i sa Zakonom o medijima.

Šta su lični podaci, odnosno podaci povezani sa osobom i u koje se svrhe koriste?
Lični, odnosno podaci povezani sa osobom su informacije kao što su ime i prezime, adresa, E-mail adresa, broj telefona, starost, pol, oblasti interesovanja, sadržaj potrošačke korpe, načini plaćanja i sl.
Mi sakupljamo, unosimo i koristimo samo za određene svrhe – uz Vašu dozvolu – isključivo one podatke koji su nam potrebni da bismo Vas npr. registrovali kao klijenta, pretplatnika newsletter-a ili učesnika u nekoj nagradnoj igri kako bismo sproveli narudžbinu, ili da bismo Vam poslali informacije koje su u skladu sa Vašim individualnim interesima. 

Prepuštamo li Vaše lične podatke trećim osobama?
Po pravilu, sa Vašim ličnim podacima radimo isključivo unutar naše kompanije. Radi izvršavanja određenih on-line usluga nekad sarađujemo i sa drugim kompanijama u našem koncernu, kao i sa prijateljskim, partnerskim firmama. Mi Vam garantujemo da smo te kompanije obavezali na to da Vaše lične podatke smeju koristiti samo u skladu s našim uputstvima i u određene svrhe. Dodatno davanje na raspolaganje ili neka drugačija upotreba podataka od strane tih firmi je isključena. Samo nakon dobijanja Vašeg izričitog odobrenja moguće je prosleđivanje Vaših ličnih podataka trećim osobama. 

Cookies
Cookies su male datoteke koje se kod posetioca naših web-stranica mogu preneti na računar posetioca. Cookies olakšavaju posećivanje naših stranica i pomažu Vašem prepoznavanju prilikom sledeće posete. Cookies mogu da služe u svrhu postavljanja profila korisnika. Oni nam pomažu da još bolje prilagodimo sadržaj naših stranica potrebama posetilaca. Cookies našeg preduzeća ne sadrže nikakve informacije o Vama, nego samo broj prepoznavanja koji izvan okvira naše on-line ponude nema nikakvo značenje.
Takođe treba napomenuti da cookies ne čine nikakvu štetu sistemu posetioca. Ako ne želite da koristite njihove prednosti onda ih možete, uz pomoć jednostavnog postupka na Vašem browseru, pod menijem „Podešavanja“ deaktivirati i isto tako ponovo aktivirati.

Ne snosimo odgovornost za linkove na stranice drugih on-line usluga
Skrećemo Vam pažnju na to da on-line servisi drugih ponuđača i do kojih se može doći preko naših stranica, takođe sakupljaju podatke u vezi sa pretplatom na newsletter, nagradnim igrama, proizvodima obožavalaca, ponudama robe i sl., te da su ti isti lično odgovorni za pridržavanje zakonskih odredaba u vezi sa zaštitom podataka i da po pravilu imaju sopstvene standarde o zaštiti podataka. U vezi sa gore navedenim, mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost niti garanciju. 

Vaše pravo na promenu i brisanje Vaših ličnih, kod nas memorisanih podataka
U svako doba imate mogućnost da opozovete Vašu dozvolu za obradu i upotrebu Vaših ličnih podataka, kao i pravo da promenite Vaše podatke. Ako to želite, molimo Vas obratite se na E-mail kontakt adresu navedenu na našoj web stranici. 

Naše pravo na promenu ove izjave o zaštiti podataka
Zadržavamo pravo da promenimo ovu Izjavu o zaštiti podataka u svako doba uzimajući uvek u obzir važeće pravne odredbe o zaštiti podataka.

Opšti uslovi poslovanja
Priloženi „Opšti uslovi poslovanja“ važe za sve primene ove on-line ponude. Na odgovarajućim mestima upućujemo na dopunske uslove. Ponuđač ovih uslova o poslovanju ima pravo da iste u svako doba promeni. Korišćenjem ponude korisnik izjavljuje da je uvek sporazuman s važećom verzijom navedenih uslova.

1. Sadržaj naše on-line ponude
Universal Music GmbH (Universal Music d.o.o – u daljnjem tekstu “Label”) ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost, ispravnost, celokupnost i kvalitet pruženih informacija i sadržaja. Prava na osnovu jemstva protiv autora, koja se pozivaju na materijalnu i idealnu štetu prouzrokovanu kroz upotrebu ili neupotrebu ponuđenih informacija, odnosno kroz upotrebu pogrešnih i nepotpunih informacija su po pravilu isključena, ukoliko Labelu nije dokazana namerna krivica ili krivica zbog grubog nehata. Sve ponude su slobodne i neobavezujuće. Label zadržava isključivo pravo da promeni delove stranice ili kompletnu ponudu, kao i da iste nadogradi, izbriše ili bez objave, delimično ili potpuno, ukine. E-mailovi poslati na adresu Labela se savesno obrađuju, a sadržaji – ukoliko nije isključivo drugačije navedeno – se ne prosleđuju trećim osobama. 

2. Uputstva i linkovi
Uprkos savesnoj kontroli Label se ovim u potpunosti ograđuje od svih sadržaja svih linkovanih/spojenih stranica koje su nakon postavljanja linka izmenjene. Ovo važi za sve postavljene linkove i uputstva unutar sopstvene Internet ponude, kao i za tuđe unose u knjigama gostiju, internet forumima za diskusije i mailing-listama napravljenim od strane Labela. Za ilegalne, pogrešne ili nepotpune sadržaje, a posebno za štete koje nastanu na osnovu upotrebe ili neupotrebe na taj način pruženih informacija, odgovornost snosi vlasnik stranice na koju je upućeno, a ne onaj ko preko linka samo upućuje na dotičnu objavu.

3. Zaštita autorskih prava i prava na osnovu dela, kao i zaštita privrednih prava
Svi brendovi navedeni u internet-ponudi i koje su eventualno zaštićene od strane trećih lica, podležu bez ograničenja odredbama specifične, važeće pravne odredbe o zaštiti marke. Vlasnik autorskih prava i prava na osnovu dela za objavljene objekte koje je Label sam proizveo, kao npr. tonske snimke i slike, fotografije, kovere i sl. je isključivo kopmanija Universal Music GmbH. Kopiranje ili upotreba takvih grafika, tonskih dokumenata, video sekvenci ili tekstova u drugim elektronskim ili štampanim publikacijama bez isključivog odobrenja od strane Labela nije dozvoljeno. 

4. Pravno dejstvo ovog oslobađanja od ODGOVORNOSTI
Ovo oslobađanje od odgovornosti smatra se delom internet ponude na koju se sa ove stranice upućuje. Ukoliko delovi ili pojedine formulacije ovoga teksta ne odgovaraju, više ne odgovaraju ili u celosti ne odgovaraju važećim pravnim propisima, onda ostali delovi dokumenata u svim svojim sadržajima i važenju ostaju nepromenjeni.